Câu hỏi thường gặp

1. Sự khác biệt giữa xét nghiệm kháng nguyên và phân tử là gì?

Hiện tại, có nhiều phương pháp phát hiện trong việc phát hiện SARS-CoV-2.Xét nghiệm phân tử (còn được gọi là xét nghiệm PCR) phát hiện vật chất di truyền của vi rút và phát hiện các protein trong vi rút bằng xét nghiệm kháng nguyên.

2. những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra?Chúng ta cần chú ý điều gì?

—Phù hợp cho các mẫu tăm bông.
—Mẫu không được có bọt khí khi thả.
—Số lượng mẫu rơi ra không được quá nhiều hoặc quá ít.
—Kiểm tra ngay sau khi lấy mẫu.
—Hoạt động theo đúng hướng dẫn.

3.Không có dải màu đỏ xuất hiện trên phiếu kiểm tra hoặc chất lỏng không chảy, nguyên nhân là gì?

Cần rõ ràng rằng kết quả thử nghiệm của thử nghiệm này là không hợp lệ.Nguyên nhân như sau:
—Bàn thử nghiệm được đặt không bằng phẳng, ảnh hưởng đến dòng chảy của chất lỏng.
—Kích thước mẫu giảm không đáp ứng các yêu cầu được chỉ định trong hướng dẫn.
—Phiếu kiểm tra bị ẩm.